Passend voedingsadvies voor je huisdier

Hulp nodig? bel +31 (0)6 3310 2306 of stuur een email.

Legal document

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. Aeolus 51: Een eenmanszaak die hondenvoeding en aanverwante producten verkoopt en maatwerk voedingsadvies levert voor honden- en katten.

2. Algemene voorwaarden: De regels die van toepassing zijn op alle overeenkomsten tussen Aeolus 51 en de klant.

3. Klant: De natuurlijke persoon (Consument) of organisatie (Zakelijke klant) die gebruikmaakt van de Diensten van Aeolus 51.

4. Partij/Partijen: Aeolus 51 en/of Klant, gezamenlijk of afzonderlijk.

5. Overeenkomst: De afspraak tussen Aeolus 51 en Klant die ontstaat wanneer de klant een aanbod van Aeolus 51 aanvaardt.

6. Diensten: Alle door Aeolus 51 en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde diensten, zoals voedingsadvies en de verkoop van huisdierproducten. 7. Website: de online platformen van Aeolus 51, te vinden op www.hondenvoedingtexel.nl en www.voedingsadviesvoorhuisdsieren.nl.

Artikel 2 Bedrijfsgegevens van Aeolus 51

1. Aeolus 51 is bij de KvK geregistreerd onder nummer 37142629, met btw-identificatienummer NL001214630B12. Aeolus 51 is gevestigd aan Hoofdweg 51 te De Cocksdorp Texel.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Aeolus 51 en Klant, ongeacht of dit een Consument is of een Zakelijke klant. De Algemene voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk en schriftelijk met Aeolus 51 zijn overeengekomen.

3. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

4. Als blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval overleggen om een nieuwe bepaling overeen te komen die de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2. Klant kan bestellingen doen op de Website, in de webshop-omgeving of via e-mail of telefonisch. De Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling of wanneer Aeolus 51 een opdracht schriftelijk accepteert.

3. Als Aeolus 51 een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging de afspraken weer. Aeolus 51 kan niet aan zijn aanbod worden gehouden als Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een fout of verschrijving bevat.

4. Aanvullende notities of opmerkingen van de klant op een offerte zijn alleen bindend als deze schriftelijk zijn bevestigd door Aeolus 51.

5. Als een opdracht wordt gegeven zonder voorafgaande schriftelijke offerte, dient Aeolus 51 deze opdracht schriftelijk te accepteren.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

1. Aeolus 51 spant zich in om de Diensten naar beste inzicht en vermogen en zoveel mogelijk in overeenstemming met de gemaakte afspraken, uit te voeren.

2. Aeolus 51 heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De inschakeling van derden gebeurt met de nodige zorgvuldigheid.

4. De Overeenkomst kan alleen door Aeolus 51 worden uitgevoerd als Klant tijdig de door Aeolus 51 benodigde informatie verstrekt. Klant zorgt dan ook voor volledige en correcte (contact)gegevens bij het sluiten van de Overeenkomst.

5. Klant zorgt ervoor dat Aeolus 51 zijn Diensten tijdig en goed kan verrichten. Als Klant zijn afspraken hierover niet nakomt, dient hij de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

6. Als voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Aeolus 51 hiervan schriftelijk in

De beste voedingskeuze voor je huisdier

Voedingsadvies voor huisdieren geeft advies op maat